Een heldere toekomstvisie vergroot de noodzaakbeleving voor de gewenste veranderingen.

Medewerkers tijdig betrekken bij het veranderproces zorgt voor grotere veranderbereidheid.

Investeren in medewerkers om veranderingen mede vorm te geven levert veranderkracht.

Organisaties waar onvoldoende aandacht is voor communicatie over de toekomst en de noodzakelijke veranderingen, lopen het risico dat ze weerstand oproepen bij medewerkers. Dit heeft een remmende werking op de organisatieontwikkeling die beoogd wordt en bedreigt het toekomstperspectief van de organisatie. Mensen onvoldoende betrekken, genereert afhakers of dwarsliggers.

  • Bewustwording creëren voor het nut en de noodzaak van goede communicatie omtrent voorgenomen veranderingen.

  • Advies hoe de organisatie tot meer draagvlak kan komen voor het gewenste doel en het veranderingsproces zelf.

  • Coaching en begeleiding bij succesvolle implementatie van gewenste veranderingen.

Veranderingen in de markt en maatschappij vragen van organisaties om mee te veranderen en tijdig te anticiperen. Het is cruciaal dat medewerkers hierin kunnen meebewegen. Bewust Loopbaanadvies en Coaching weet uit ervaring hoe lastig het is als medewerkers niet mee kunnen of de indruk geven er niet voor open te staan. Om welke reden dan ook. Het is van belang dat duidelijk wordt waar de weerstand zit. Soms is er sprake van matige communicatie of zijn medewerkers onvoldoende betrokken bij het veranderproces. Terwijl draagvlak voor veranderingen essentieel is.

Als coach ben ik voortdurend met medewerkers in gesprek over veranderingen in hun leven, werk en loopbaan. Met mijn ervaring, en kennis vanuit de opleiding Veranderkunde, weet ik verbanden te leggen tussen voorgenomen veranderingen in organisaties, het belang van communicatie en draagvlak, en het ontwikkelen van verandervermogen in een organisatie. Ik benader verandervraagstukken vanuit zowel organisatieperspectief alsook vanuit medewerkersperspectief en lever zo een positieve bijdrage aan het toekomstperspectief van organisaties en medewerkers.

Succesvol veranderen? Of een vastgelopen veranderingsproces weer vlot trekken?
flexibiliteit, investeren, outplacement

Gewenste veranderingen verdienen een succesvolle implementatie

In kaart brengen van de visie en noodzaak tot verandering.
Zorgdragen voor draagvlak voor veranderingen en respectvol ombuigen van eventuele weerstand.
Advies en procesbegeleiding om te komen tot succesvolle implementatie.
flexibiliteit
jacqueline, loopbaancoaching

Succesvol veranderen doe je samen

Bij Bewust Loopbaanadvies en coaching weten we dat organisaties graag samen met hun medewerkers vormgeven aan de gewenste organisatieveranderingen. Zodat je samen kunt bouwen aan een gezonde toekomst. Door het (te) snel willen doorvoeren van veranderingen, wordt heldere communicatie nogal eens vergeten. Dit komt draagvlak niet ten goede, terwijl dat een cruciale factor is. Immers, om te veranderen heb je betrokken medewerkers nodig die over flexibiliteit en verandervermogen beschikken.

Onbegrip of weerstand in de organisatie heeft vaak te maken met onduidelijkheid en onzekerheid bij medewerkers. Terugkijken naar de oorspronkelijke aanpak, analyseren en ontdekken waar het mis is gegaan en hoe het beter kan, is dan belangrijk. Bewust Loopbaanadvies en Coaching helpt jouw organisatie daarbij. Mensen meenemen in het waarom en het doel van de verandering, hen betrekken bij de aanpak maakt veranderen succesvol en leuk en iedereen leert ervan.

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening, schrijf je dan in voor de kwartaalnieuwsbrief.