Privacyverklaring

Bewust Loopbaanadvies en Coaching vindt het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, opdrachtgevers en bezoekers van de website. Alle verwerkingen worden uitgevoerd conform de eisen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Om u te informeren hierover hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens
Bewust Loopbaanadvies en Coaching, gevestigd te Arnhem
KvK nummer: 09167010
Telefoonnummer: 06-53252974
info@bewustloopbaanadvies.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Bewust Loopbaanadvies en Coaching

Bewust Loopbaanadvies en Coaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon, app en tijdens de coaching. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Bewust Loopbaanadvies en Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Overige persoonsgegevens, waaronder gegevens die op een CV worden vermeld
• CV
• Gemaakte opdrachten
• Gespreksverslagen en notities
Daarnaast worden, alleen in het geval dat dit wordt gevraagd door de opdrachtgever of wanneer dit nodig is voor het adequaat uitvoeren van een opdracht, bijzondere persoonsgegevens verwerkt, zoals burgerservicenummer, gezondheidsgegevens en functionele mogelijkheden.

DoeleindenBewust Loopbaanadvies en Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact
• Het bieden van een goede en efficiënte dienstverlening (begeleiding op maat)
• (Handmatig) beheer van het cliëntenbestand
• Indien gevraagd, rapportages voor de cliënt en (met toestemming van de cliënt) voor de opdrachtgever
• Facturering
• Marketing
• Het informeren, na afronding van de opdracht, over relevante ontwikkelingen
• Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Bewust Loopbaanadvies en Coaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
• De bescherming van haar financiële belangen
• De verbetering van haar diensten
• Beveiliging en het beheer van haar systemen
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Bewust Loopbaanadvies en Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Bewust Loopbaanadvies en Coaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde zzp-ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Bewust Loopbaanadvies en Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Bewust Loopbaanadvies en Coaching zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij u gegevens bewaren

Bewust Loopbaanadvies en Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Bewust Loopbaanadvies en Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Bewust Loopbaanadvies en Coaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om Bewust Loopbaanadvies en Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Bewust Loopbaanadvies en Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Bewust Loopbaanadvies en Coaching
Velperweg 139a-8
6824 HK Arnhem
of
info@bewustloopbaanadvies.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bewust Loopbaanadvies en Coaching, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Bewust Loopbaanadvies en Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.